Autodesk Inventor 2014 – Souhrn hlavních novinek

Autodesk Inventor 2014 se zaměřuje na zvýšení produktivity v oblasti návrhu sestav a to jak pro nové, tak i dlouholeté uživatele. Zároveň zde byly navrženy vylepšení pro prostředí tvorby dílů, náčrtů a výkresů dle dlouhodobých požadavků.

Prostředí náčrtu

Jedná se hlavně o kreslení e tedy přímých a obloukových drážek

 • Pomocí dvou středových bodů a průměru.
 • Pomocí celkové délky a průměru.
 • Pomocí středového bodu, natočení a průměru.
 • Pomocí dvou středových bodů a poloměru zakřivení.
 • Pomocí středového bodu, zakřivení a průměru.

Drazky

Prostředí součásti

Tažení

 • Tažení umožňuje vytvářet prvky, které byly v předchozí verzi programu chybně vyhodnoceny z důvodu složitosti. Nyní se vytvoří prvek, i když se vzájemně protíná.

Tažení

Tažení plochy

 • Podobně byla vylepšena tato funkce i pro tvorbu plošných těles. V předchozích verzích programu docházelo při vytváření prvku tažení uzavřenou křivkou a profilu kolmého k trajektorii k chybě.

Zaoblení

 • V předchozí verzi programu nebylo možné vytvářet zaoblení více hran v okamžiku, kdy jedna nebo více z vybraných hran nebyla správně vyhodnocena.

Zaobleni

Plošná záplata

 • Dále naleznete novinky u plošné záplaty. Příkaz pro plošnou záplatu byl doplněn o dvě nové funkce. Automatické řetězení a nastavení faktoru váhy v rozmezích hodnot 0 až 1.

Záplata

Pracovní bod uvnitř koule

 • V nové verzi programu je možné vytvořit pracovní bod uvnitř kulové plochy.

Přepsání vzhledu odvozené komponenty

 • Tato funkce umožňuje deaktivovat možnost zachování barevného přepsání odvozené komponenty podle základní ještě během procesu odvozování.

Prostředí sestavy

Volný pohyb komponent

 • S novým příkazem pro volný pohyb komponent může uživatel lépe kontrolovat vzájemné vztahy jednotlivých součástí sestavy. Po pohybu komponenty se automaticky zobrazí značky všech spojů a vazeb, se kterými je součást spojena v sestavě a přes kontextové menu je schopen tyto vztahy upravovat.

Volný posun

Zobrazování vazeb v komponentách

Pro lepší grafickou přehlednost jsou nově dostupné tři příkazy pro zviditelnění vzájemných vztahů mezi komponentami.

 • Zobrazit, který po vybrání konkrétní komponenty zviditelní značky vztahů s ostatními komponentami sestavy. Prostřednictvím této značky se dá v dalším kroku tento vztah potlačit nebo odstranit.
 • Skrýt vše, který skryje všechny zobrazené značky bez úpravy vzájemného vztahu komponent.
 • Zobrazit poškozené, který zviditelní pouze značky poškozených vztahů mezi komponentami a tyto může uživatel následně editovat.

Uzamknutí a ochrana vazby

 • Pro spoje, které mají jeden a více stupňů volnosti jsou dostupné dva nové příkazy, a to uzamknutí a ochrana. Obě tyto možnosti jsou dostupné pouze pro příkaz spoje, nikoliv pro vazby.

Symetrická vazba

 • Příkaz pro vytvoření vazby mezi komponentami byl doplněn o možnost tvorby symetrické vazby mezi dvěma tělesy pomocí roviny nebo rovinné plochy.

Symetrie

Uhlová vazba

 • Vylepšení přibylo také v příkazu pro tvorbu uhlové vazby, kdy se ve stavovém řádku zobrazují konkrétní instrukce pro úspěšné dokončení příkazu. Zároveň se v grafickém okně zobrazuje náhled orientace vektorů a hodnota úhlu.

Příkaz „Spojit“

Umožňuje v jednom kroku definování pozice a popisu pohybových vlastností dvou komponent. Existuje šest typů spojení, které se liší způsobem propojení konkrétních součástí. Mezi tyto spoje patří:

 • Pevný, který odstraní všechny stupně volnosti komponent (např. svarový spoj),
 • Rotační, který definuje jeden rotační stupeň volnosti (např. pant),
 • Posuvný, který definuje jeden posuvný stupeň volnosti,
 • Válcový, který kombinuje jeden posuvný a jeden rotační stupeň volnosti,
 • Plošný, který definuje dva posuvné a jeden rotační stupeň volnosti,
 • Kulový, který specifikuje tři rotační stupně volnosti.

Spojit

Umístění komponenty

 • U Inventoru 2014 je možné komponentu při vkládání otáčet v 90° úhlech podle všech os, nebo ji pevně vložit do středu souřadnicového systému sestavy.

Vložit

Kopírování sestavy

 • V nové verzi programu je nyní možné kopírovat celé sestavy včetně vazeb mezi jednotlivými komponentami a jejich orientací.

Vzhled součásti v rozpisce

 • Vzhled modelu je nyní definován jako hodnota, která se dá přidat mezi sloupce rozpisky.

Návrh vstřikovacích forem, prodlužování dělících povrchů

 • V prostředí Tvárníku a Tvárnice se objevuje nové rozšíření nástroje pro tvorbu dělících povrchů. Původně byly všechny dělící plochy vytvářeny podél roviny XY nebo v uživatelsky určeném směru.
 • Nyní můžete použít příkaz Prodloužit dělící povrch pro tvorbu a prodloužení dělících povrchů kolem komponenty tečně nebo dle pravidla.

Vylepšený export animace řízení vazeb

 • Nastavení, používané při exportu animace do WMV nebo AVI formátu, je ve výchozím stavu optimalizované pro co nejlepší kvalitu. Avšak když se uživatel rozhodne přizpůsobit toto nastavení jeho potřebám, zůstává v nové verzi programu toto nastavení po celou dobu relace.

Prostředí velkých sestav

Express Mode

 • Express Mode představuje nový způsob práce s velkými sestavami v Autodesk Inventoru. Pomocí této funkce se sestavy s velkým počtem dílů otevírají 4 až 6 krát rychleji. Tato funkce se dá kdykoliv vypnout a též i zároveň aktivovat plné zobrazení dané sestavy s dostupností všech příkazů.

Expres

Další vylepšení se týká grafického výkonu programu. Mezi tyto vylepšení patří:

 • Minimální hodnota frekvence obnovení zobrazení se navýšila z 10 na 20 hertzů.
 • Největší objekty jsou vykreslovány jako první.
 • Grafický systém nyní využívá více jader pro poskytnutí nejlepšího možného výkonu.
 • Nová operace zvaná „konsolidace“, běžící na pozadí programu zajišťuje, že se objekty se stejnými vzhledovými vlastnostmi vykreslují jako jedna skupina, co umožňuje lepší využití GPU.

Prostředí rámové konstrukce

 • Novinka v prostředí ocelové konstrukce je u výběru čar pro vložení ocelových profilů. V předchozích verzích programu byly při tvorbě rámových konstrukcí automaticky zahrnuty konstrukční čáry a osy. Nyní má uživatel možnost vyloučit tyto typy z vybrané geometrie pomocí zaškrtávacích polí v dialogu vložení rámové konstrukce. Tím lze při výběru celého náčrtu správně zvolit, jaké profily se vloží do určitého místa.

ocelovka

Prostředí výkresu

Rozdělení kusovníku

 • V prostředí výkresů se nově nachází funkce pro rozdělení kusovníku na více částí. Tento příkaz je možný u kusovníku, tabulky děr, tabulky revizí a všeobecné tabulky. Přitom zůstávají všechny tyto nově vzniklé tabulky i nadále propojené a každá změna v hlavní, nadřazené tabulce, se automaticky promítne i do všech pod-částí.

Kusovník

Rastrové pohledy modelů

 • Další novinkou je možnost plně kontrolovat zobrazení pohledů jako rastrových nebo přesných přímo z dialogu pro úpravu pohledu. Tím může uživatel využívat rychlejšího přepočítávání jednotlivých, nebo všech pohledů výkresu, což přispívá k menší náročnosti na systém a rychlejší odezvě po úpravě konkrétního modelu (hlavně velkých sestav).

Poznámka vzhledu součásti

 • Vlastnost vzhledu modelu je nyní definována jako hodnota dostupná pro vložení do kusovníku.

Vzhled v kusovníku

Interoperabilita

Zjednodušení modelu sestavy pro BIM

Tato funkcionalita umožňuje sdílet návrhy s ostatními uživateli nebo zákazníky bez zbytečných složitostí, kdy vznikne nová, jednodušší reprezentace návrhu. Alternativním využitím může být zjednodušení modelů jako příprava před exportem do souborů rodin programu Revit. V tomto případě bude model definován pomocí prvků rozpoznatelných daným programem. Tato nová funkce se v aplikaci nachází na vlastní kartě, na které jsou dostupné tyto tři možnosti:

 • Zahrnout komponenty, pomocí které vyloučíme ze sestavy nedůležité komponenty,
 • Definovat obálku, pomocí které definujeme hraniční oblast jednotlivých komponent,
 • Vytvořit zjednodušenou součást, kdy aplikace vytvoří zjednodušenou komponentu na základě aktivní reprezentace pohledu.

zjednoduseni

Rozpoznání BIM prvků pro součásti

 • Tato funkce poskytuje další nástroje pro snižování úrovně komplexnosti geometrie součástí. Zároveň jsou zde přidány speciální nástroje pro rozeznávání prvků vysunutí, rotace a tažení pro aplikaci Revit.

features

Vylepšený BIM Exchange

 • V prostředí BIM Exchange přibyla možnost přímého uložení součásti do přirozeného formátu soborů rodin programu Revit, tedy .rfa. Taktéž lze prostřednictvím tohoto formátu definovat konektory, vlastnosti, parametry, orientaci, kategorii a bod vložení pro danou součást.

Update překladačů

Nově může uživatel importovat a exportovat tyto verze a formáty souborů:

Parasolid

 • Export: 9.0 až 25.0,

Pro/ENGINEER Granite

 • Export: 1 až 8.0,

CATIA V5

 • Export: R10 až V5-6R2012,
 • Import: R6 až V5-6R2012

NX

 • Import: verze Unigraphics 13 až NX 8.0,

SolidWorks

 • Import: 2001 až 2012,

Wildfire

 • Import: do verze 5.0

Creo Parametric

 • Import: 1.0 až 2.0.

Přidaná interoperabilita s programem Autodesk Revit umožňuje Export .rfa (Revit Family) soborů pomocí exportu stavebních prvků v prostředí BIM Exchange.

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.