Autodesk Inventor 2017.4

Aplikace Autodesk Inventor se neustále vyvíjí, aby Vám pomáhala řešit současné a budoucí problémy. Z tohoto důvodu byla vydána další verze Inventor 2017.4.

Inventor 2017.4 je pouze pro zákazníky s předplatným. Tato verze přináší nejen opravy, ale i další nové vylepšení. Jedná se hlavně o to, že se můžete odkazovat na soubor součásti aplikace Inventor 2018 v aplikaci Inventor 2017

Autodesk Inventor 2017.4
Autodesk Inventor 2017.4

Autodesk Inventor 2017.4 přináší tyto novinky:

AnyCAD pro aplikaci Inventor

Odkazování na budoucí (novější) verze souborů součástí a sestav aplikace Inventor

Nyní můžete spolupracovat i s lidmi, kteří mají starší nebo novější verze aplikace Inventor než vy. Tento pracovní postup se nazývá AnyCAD pro aplikaci Inventor.

Počínaje verzí Inventor 2017 můžete ve starší verzi aplikace Inventor odkazovat na budoucí (novější) verze souborů součástí a sestav aplikace Inventor. Můžete teď například odkazovat na soubor součásti aplikace Inventor 2018 v aplikaci Inventor 2017.

Podpora souborů aplikace Inventor 2018 je možná jen v případě, že máte nainstalovanou aktualizaci Inventor 2017.4, která je určena jen pro zákazníky, kteří mají předplatné. Aktualizaci 2017.4 (pouze pro zákazníky, kteří mají předplatné) lze stáhnout pomocí aplikace Autodesk Desktop App.

Automatické promítnutí geometrie při kótování nebo zavazbování náčrtu

Dříve jste při přidávání kót nebo vazeb ke geometrii náčrtu s kolmou pracovní rovinou museli vybranou pracovní rovinu promítnout pomocí příkazu Promítnutí geometrie.

Když nyní vyberete rovinu kolmou k náčrtu, který kótujete nebo zavazbujete, promítne se při použití následujících příkazů vybraná pracovní rovina automaticky:

 • Kóta pro délku a úhel (bod nebo čára k rovině),
 • Totožná (bod k rovině),
 • Paralelní (čára k rovině),
 • Kolmá (čára k rovině).

Souhrn vyřešených problémů

3D PDF

 • Textury pro přepsání vzhledu/materiálů se neexportují do souboru 3D PDF.
 • Ze sestavy nástrojů nelze exportovat do souboru 3D PDF.
 • Součást s více tělesy povrchu vytvoří soubor 3D PDF horší kvality.
 • Když jsou spuštěny aplikace Inventor 2016 a 2017 souběžně, export do souboru 3D PDF se nezdaří kvůli neočekávanému chování.
 • Při exportu součásti s viditelným textem 2D náčrtu do souboru 3D PDF nastane chyba.
 • Do souboru 3D PDF, který má název s dvoubajtovými znaky, nelze exportovat reprezentaci zobrazení.

Rozhraní API

 • Při aktivním prvku MyHome metoda ActiveDocument nevrací hodnotu Nothing a nespustí se událost OnActiveWebView.
 • Při volání metody FaceFeatures.Add v české jazykové verzi aplikace Inventor dochází k chybě.

Funkce aplikace

 • Kopírování do uživatelských parametrů nefunguje.
 • Při ukončování aplikace Inventor se může neočekávaně zobrazit zpráva o selhání aplikace Inventor.

Modelování sestav

 • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí ve chvíli, kdy uživatel přejde ke směrové nabídce Volný posun, vybere nebo zruší výběr možnosti Diagnostika a klikne na tlačítko OK.
 • Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.
 • Uživatelské rozhraní při umísťování značky svaru v prostředí výkresu nebo svařence zamrzne.
 • Při měření v expresním režimu dochází k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.

Komunikace a interoperabilita

 • Text s barvou pozadí se do souboru PDF neexportuje správně.
 • Import souboru Parasolid, jehož název obsahuje dvoubajtové znaky, vrátí prázdný výsledek.
 • Nastavení viditelnosti hladin v souboru PDF exportovaného z výkresu není stejné jako v aplikaci Inventor.
 • Při exportu do formátu PDF se vytvoří nechtěná čára.
 • Degenerované spline s nenulovou délkou se nezobrazí v exportovaném souboru DWG.
 • Při exportu souboru DWG do souboru PDF se zobrazí nadbytečné objekty.

Propojený návrh ve službě A360

 • Aplikace Inventor se při vytváření sdílení návrhu pro určitá data neočekávaně ukončí.

Správce výkresu

 • Při vytváření částečného řezu není u hloubky rozpoznán prvek díry se závitem jako výběr s možností Do otvoru.
 • Soubor DWG aplikace AutoCAD se nedaří uložit jako soubor DWG aplikace Inventor.
 • Výkon při vytváření pohledu řezu s polohovou reprezentací není dobrý.
 • Spuštěné makro nesprávně označuje soubory jako změněné.
 • Po aktualizaci serveru úloh se detaily v souboru DWG aplikace Inventor umístí nesprávně.
 • Absolutní hodnoty kót ve výkresových pohledech se do souboru DWG aplikace AutoCAD exportují se zlomky.

Vylepšené vizualizace

 • Při práci ve výkresu může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Pokud je aktivní styl zobrazení Stínovaný s hranami, mohou při přiblížení zmizet hrany.
 • Otáčení modelu může způsobit, že bude panel barev FEA intenzivnější.
 • Po kliknutí na možnost Načíst úplně v sestavě může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při vytváření pohledu řezu může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Kvůli pádu ovladače zobrazení může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Inventor.
 • Při vytváření pohledu řezu nelze přetáhnout bod pracovní roviny.
 • Při vytváření pohledu řezu se může zobrazit neočekávaná šedá rovina.

Inventor Studio

 • Funkce Přidat akci kamery v aplikaci Inventor Studio způsobuje nesprávné chování.

Materiály

 • Při pokusu o úpravu některých materiálů se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.

Modelování součástí

 • Nepodařilo se vytvořit reliéf na velkém kulovém povrchu.
 • Tolerance načtené kóty modelu nelze aktualizovat, když se kóta modelu změní.
 • Aplikace Inventor se při odstraňování zrcadlení vytvořeného s možností „Odstranit originál“ neočekávaně ukončí.
 • Při úpravě existujících kót a změně hodnot v náčrtu se aplikace Inventor může neočekávaně ukončit.
 • Při manipulaci s uzlem 3D na zakřiveném povrchu se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
 • Chybová zpráva „Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.“ se zobrazí při výběru závitu jako objektu iPrvku.
 • Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
 • Aplikace Inventor se při aktualizaci iPrvku neočekávaně ukončí.
 • Při předefinování pracovní roviny se zapne její adaptivita.
 • Exportovaná hodnota z dialogu Parametry není konzistentní s hodnotou z uživatelských iVlastností.

Prezentace

 • Aktualizace výkresu před aktualizací souboru IPN může v případě, že zdrojový model obsahuje změny, vést k poškození souboru IPN.

Pevnostní analýza

 • Položky prohlížeče Generátor tvarů nejsou při použití vlastní knihovny materiálů dostupné.

 

Stažení a Instalace

 • Tuto aktualizaci si můžete přímo nainstalovat pomocí aplikace Autodesk Application Manager.
 • Další možnost je stažení prostřednictvím Autodesk Account.
Autodesk Account
Autodesk Account

 

 

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Lukáš Hrubý
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Zde na blogu připravuji články zaměřené především na pokročilou práci s Autodesk Inventorem. Potkat se se mnou můžete v pardubické pobočce.