Autodesk Inventor 2024.1

Pro aplikaci Autodesk Inventor vyšla nová aktualizace, která nejen opravuje množství chyb, ale také zpřístupňuje nové funkce. Aktualizaci 2024.1 si můžete stáhnout pomocí aplikace Autodesk Acces, nebo z vašeho Autodesk Account účtu (v sekci Aktualizace produktů). Aktualizace obsahuje množství novinek pro ulehčení práce a vylepšení interoperability.

Náčrt

Zrušení nechtěného náčrtu

Příkazem Zrušit náčrt lze veškeré náčrty v Inventoru dokončit bez vytvoření náčrtu. Již nemusíte dokončit náčrt a následně jej odstraňovat. Příkaz Zrušit náčrt je ekvivalentem vrácení všech akcí zpět do bodu před vytvořením nebo aktuální úpravou náčrtu.

Zrušení náčrtu
Zrušení náčrtu

Vložit se vzorci

Během vkládání zkopírovaného náčrtu, nově nabídka obsahuje možnost Vložit se vzorci.  Díky této funkci už se nebudou parametry kopírovat s novými názvy parametrů, ale použijí se původní parametry. Možnost Vložit se vzorci je podporována pouze v rámci stejného dokumentu.

Vložit se vzorci
Vložit se vzorci

Součást

Vylepšení tažení

Při použití příkazu Tažení máte možnost zachovat náčrt trajektorie viditelný, když k vytvoření segmentu tažení použijete možnost Použít. Na panelu vlastností Tažení v nabídce rozšířených nastavení vyberte možnost Zachovat náčrt viditelný při ( + ).

Vylepšení funkce tažení
Vylepšení funkce tažení

Export DXF s prvkem značky

Při použití příkazu Exportovat plochu jako k exportu ploch s prvky značek do souboru DXF jsou nastavení hladiny Styl značky v souboru DXF zachována.

DXF export včetně značky
DXF export včetně značky

Položky 3D poznámky v místní nabídce byly přesunuty

Během úprav 3D poznámky s odkazovou čárou můžete kliknout pravým tlačítkem a výběrem možnosti Přidat vrchol nebo Odstranit vrchol upravit vzhled odkazové čáry. V této verzi se pozice těchto dvou příkazů v místní nabídce posunula.

Přesunutí příkazů 3D poznámek
Přesunutí příkazů 3D poznámek

Popis tolerance obecného profilu povrchu 3D poznámek

Uzel prohlížeče poznámek podporuje dvojité kliknutí pro úpravu hodnot poznámek. Pro stejný účel má také místní nabídka možnost Upravit.

Popis tolerance obecného profilu povrchu
Popis tolerance obecného profilu povrchu

Pracovní prvky počátku

Uživatelské názvy přiřazené k pracovním prvkům počátku jsou nyní rozpoznány a vyplňují různé dialogy, například Zrcadlit, Vytvořit komponenty, Vytvořit součást, Obdélníkové/Kruhové pole a Odvozená součást.

Využití pracovních prvků počátku
Využití pracovních prvků počátku

Přejmenování příkazu na změnu roviny 3D poznámky

Při vytváření kóty 3D poznámky, byla možnost místní nabídky sloužící ke změně roviny poznámky, přejmenována z možnosti Vybrat další rovinu kandidáta na možnost Změnit na další možnou rovinu.

Změna další možné roviny poznámek
Změna další možné roviny poznámek

Vylepšení prvku Povrchová úprava

Kapátko vlastnosti

Nově přidané kapátko vlastnosti umožňuje znovu použít nastavení z existujících povrchových úprav tím, že je vyberete ve scéně nebo v prohlížeči. Je možné vybrat pouze povrchové úpravy ze stejné komponenty. Příkaz uvidíte jen tehdy, když je povolená možnost Předvolby.
Vylepšení povrchových úprav - kapátko vlastnosti
Vylepšení povrchových úprav – kapátko vlastnosti

Export všech parametrů

Nyní je snadnější vybrat všechny parametry povrchové úpravy k exportu najednou. Do části Rozšířené vlastnosti na panelu vlastností bylo přidáno zaškrtávací políčko Exportovat všechny parametry povrchové úpravy. Pokud je tato možnost vybrána, všechny parametry povrchové úpravy se automaticky vyberou k exportu do uživatelských iVlastností.

Vylepšení povrchových úprav – export všech parametrů

Podpora iKomponent

Parametry prvku Povrchová úprava lze nyní zaznamenat v iSoučásti nebo iSestavě pomocí pracovních postupů publikování.

Chyby nebo neplatný zdrojový soubor povrchových úprav

Pokud zdrojový soubor povrchových úprav (Finish.xml) obsahuje chyby, je neplatný nebo úplně chybí, zobrazí se chybová zpráva a upravit nebo použít lze pouze existující typy povrchových úprav v existující povrchové úpravě. Není možné použít žádné jiné typy povrchových úprav. Můžete však použít kapátko vlastnosti k opakovanému použití nastavení z existujících povrchových úprav.

Vylepšený seznam komponent v dialogu Formát textu

Rozevírací seznam parametrů povrchových úprav v dialogu Formát textu mohl být dříve velmi dlouhý. Nyní se zobrazí pouze komponenty, které obsahují nebo obsahovaly prvky povrchových úprav.

Sestavy

Vazby

Přístup k dialogu úprav vazby je možný pomocí některé z následujících metod:

  • Prohlížeč: Dvojitým kliknutím na ikonu vazby
Upravení vazby pomocí dvojkliku v prohlížeči
Upravení vazby pomocí dvojkliku v prohlížeči
  • Symbol na kreslicí ploše: Dvojitým kliknutím na symbol vazby
Upravení vazvy pomocí symbolu vazby
Upravení vazvy pomocí symbolu vazby

Prvky sestavy

Možnost přidání dílu do prvku sestavy nebo prvku přípravy svařence byla rozšířena tak, aby podporovala vícenásobný výběr dílů. Navíc podporuje výběr oknem. Klikněte pravým tlačítkem na prvek, vyberte možnost Přidat účastníky a vyberte komponenty, které se budou podílet na prvku.
Přidání účastníka do prvku v sestavě
Přidání účastníka do prvku v sestavě

Pracovní prvky počátku

Uživatelské názvy přiřazené k pracovním prvkům počátku jsou nyní rozpoznány a vyplňují různé dialogy, které se používají pro příkazy, například Zrcadlit komponenty, Pole komponent a Odvozená sestava.

Přidání prvků počátku do dialogů
Přidání prvků počátku do dialogů

Vylepšení prostředí trubek a potrubí

V dialogu Styly trubek a potrubí je nyní k dispozici pole Výchozí poloměr pro všechny styly trubek a potrubí. Výchozí poloměr ohybu se rovná hodnotě dvojnásobku jmenovitého průměru. Změněná hodnota bude použita pro nové uživatelské ohyby. Existující trasy s uživatelskými ohyby budou aktualizovány tak, aby odrážely novou hodnotu poloměru ohybu.

Nastavení výchozího poloměru trubeka potrubí
Nastavení výchozího poloměru trubeka potrubí

Výkresy

Odstranění značky počátku

Označení počátku lze nyní odstranit. Pokud kóty používají označení počátku, budou také odstraněny. Před provedením akce se zobrazí výzva s výstrahou ohledně odstranění kóty.

Odstranit značku počátku lze u prvků:

  1. Staniční kóty
  2. Tabulky děr
  3. Nebo označení počátku samo o sobě
  4. Sady staničních kót (pokud je zapnuto zobrazení počátku)
Možnost odstranění značky počátku
Možnost odstranění značky počátku

Export obsahu pouze uvnitř rámečku listu

Ve výkresech aplikace Inventor je velmi běžné vytvářet pohledy a kusovníky mimo rámečky listů. Při ukládání v podobě souboru DWG aplikace AutoCAD se exportuje vše, co je ve výkresu, zatímco při exportu do souboru PDF se všechny poznámky mimo rámečky listů vyjmou a do souboru PDF nezahrnou. V této verzi byla do dialogu Cíl exportu přidána nová možnost Pouze obsah listu, která umožňuje zahrnout při exportu do souboru DWG pouze obsah uvnitř rámečků listu. Upozorňujeme, že když je vybrána tato možnost, bude zahrnut celý objekt, pokud je jeho ohraničující kvádr uvnitř nebo částečně uvnitř listu.

Obecná vylepšení

Rendrování vláken GPU pomocí grafických procesorů AMD

Společnost AMD aktualizovala ovladače. V počítačích, kde jsou použity aktualizované ovladače, je nyní podporováno rendrování závitů a obtisků.

Vylepšené renderování
Vylepšené renderování

Vylepšení otáčení pomocí Shift+pr.tl.myši

Nová možnost aplikace určuje, zda se při otáčení modelu na kreslicí ploše použije bod otáčení, nebo ne. Pokud tato možnost není vybrána, použije se starší chování orbitu.

Při přiblížení návrhu, když je tato možnost vybrána, použije orbit na nejbližší bod aktuálního umístění myši na modelu. Umístěte kurzor poblíž bodu modelu, který chcete použít jako bod otáčení, poté podržte klávesu Shift a pomocí prostředního tlačítka myši proveďte otáčení kolem bodu modelu. Když tato možnost není vybrána, bod otáčení orbitu odpovídá středu minimálního 3D ohraničujícího kvádru.

Nejbližší bod otáčení pohledu
Nejbližší bod otáčení pohledu

Názvy pracovních prvků počátku

Pracovní prvky počátku bylo dlouho možné přejmenovat, ale uživatelské názvy se nepřenášely do dialogů, kde se pracovní prvky počátku používaly k vytváření dalších prvků. Tato verze přináší propsání uživatelských názvů do těchto dialogů využívajících pracovní prvky počátku, jako jsou například tyto:

  • Zrcadlit pro prostředí součástí a sestav
  • Odvodit součást a Odvodit sestavu – pracovní roviny pro zrcadlení
  • Vytvořit součást a Vytvořit komponentu – pracovní roviny pro zrcadlení
  • Obdélníkové pole – pracovní osy

Uživatelské iVlastnosti

Zkopírujte a vložte jednu nebo více uživatelských iVlastností mezi dokumenty.

Pokud existují duplicity, budete při vkládání vlastností do jiného dokumentu vyzváni k určení akce, kterou chcete provést.

Kopírování uživatelských iVlastností
Kopírování uživatelských iVlastností

Rendrování GPU

Rendrování GPU nyní podporuje použití standardních světel v rámci osvětlení založeného na obrázku.

iLogic – přidán uzel prohlížeče povrchových úprav

Pokud v dokumentu existují povrchové úpravy, bude nyní v editoru pravidel modulu iLogic na kartě Model k dispozici uzel prohlížeče Povrchové úpravy. Chcete-li zaznamenat definici, klikněte pravým tlačítkem na uzel a vyberte možnost Zachytit aktuální stav. V sestavách zaznamenáte všechny definice výběrem uzlu Povrchové úpravy.

iLogic - Nový uzel prohlížeče povrchových úprav
iLogic – Nový uzel prohlížeče povrchových úprav

iLogic – Zaznamenání aktuálního stavu u součástí Obsahového centra

Do Editoru pravidel modulu iLogic byla přidána nová možnost zaznamenání aktuálního stavu pro součásti Obsahového centra. Místo zaznamenání označení získá klíčové hodnoty a poskytne kód se seznamem párů názvů a hodnot. To usnadňuje určení jednotlivých požadovaných hodnot, místo jejich slučování do jedné hodnoty označení.

Chcete-li zobrazit a použít nově přidanou možnost Zachytit aktuální stav (v návrhu Components.Add), klikněte pravým tlačítkem na komponentu Obsahového centra v Editoru pravidel. Upozorňuji, že tato možnost je dostupná pouze v sestavách.

Ušetřete 25% na produktech Autodesk
Technický CAD konzultant strojírenských Autodesk produktů ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na program Autodesk Inventor. Potkat se můžeme v pardubické kanceláři Adeonu.